Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Inbjudan till teckning av aktier i RhoVac AB (publ)

AV RHOVAC AB

RhoVac är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling av ett immunterapeutiskt cancervaccin. Bolagets huvudfokus är utvecklingen av läkemedelskandidaten RV001 med potential att förhindra, eller begränsa spridning och återfall av cancer vid behandling av flera olika cancerindikationer. Bolagets utvecklingsstrategi vilar på att utlicensiera eller sälja hela, eller delar, av verksamheten tidigast efter genomförd klinisk fas I/IIstudie avseende RV001. Då den pågående kliniska fas I/II-studien är i sitt slutskede har RhoVac inlett en offensiv satsning i sin affärsutveckling genom bl.a. att anlita David Colpman på Colpman Consulting Ltd.

RV001 befinner sig i klinisk fas I/II och testas på diagnostiserade prostatapatienter som är i kontrollfas efter initial behandling. Studien utvärderar säkerhet och tolerans samt specifik immunrespons. Redovisning av top line-resultat beräknas till halvårsskiftet 2018. Inför den kliniska fas I/II-studien rekryterades 22 patienter, vilket slutfördes i juli 2017. Säkerheten i studien har löpande utvärderats vilket möjliggjort fullföljande av studien. Den 13 december 2017 meddelade Bolaget att de erhållit positiva delresultat vilket enligt Bolaget var en viktig milstolpe för RV001-projektet. Patienterna i studien har under cirka 30 veckors tid behandlats med injektioner där sista behandlingen ägde rum i februari 2018. Blodprov har tagits från samtliga patienter för att analysera immunsvar på behandlingarna innan, under och efter behandlingsperioderna. Sista blodprovet från den sista patienten skickades till immunologisk analys i mars 2018. Analysdata kommer att skickas för statistisk analys i slutet av det andra kvartalet 2018 vilket möjliggör redovisning av top line-resultat vid halvårsskiftet 2018.

Motivet till Företrädesemissionen om cirka 24,5 MSEK före emissionskostnader är primärt att stärka Bolagets position och därigenom skapa bättre förutsättningar i arbetet med att identifiera eventuella partnerskap eller utlicensieringsmöjligheter.

Som ett led i detta kommer Bolaget även att påbörja förberedelser inför klinisk fas IIb-studie. Bolagets kapitalbehov för kommande 12 månader uppgår till cirka 20 MSEK vilket inkluderar följande åtgärder, ordnade efter prioriteringsordning med angivelse av uppskattad fördelning:

  • Affärsutveckling (inkl. rådgivare för att förbereda och undersöka utlicensiering): 26%
  • Forskning och utveckling (inkl. uppföljning av klinisk fas I/II-studie): 29%
  • Regulatorisk utveckling (inkl. regulatoriska aktiviteter mot FDA i USA): 19%
  • Allmänt rörelsekapitalbehov (administration etc.): 26%

I det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 21,2 MSEK (efter emissionskostnader) vilket överstiger Bolagets kapitalbehov för kommande 12 månader. Bolaget kommer i detta fall att anpassa planerade aktiviteter och allokering av kapital med hänsyn tagen till status för potentiella utlicensierings- och partnerskapsdiskussioner. Fokus kommer att riktas på de aktiviteter som vid tidpunkten bedöms som mest relevant för att öka värdet i Bolaget.

VD har ordet

2017 var ett väldigt spännande år för RhoVac. Under våren påbörjades rekryteringen av de 22 prostatacancerpatienterna som skulle medverka i den kliniska fas I/II-studien av Bolagets läkemedelskandidat RV001. Syftet med denna kliniska prövning var att utvärdera säkerheten och toleransen kring preparatet samt att undersöka det antigenmedierade immunsvaret innan, under och efter behandling av patienterna. I februari 2018 slutbehandlades sista patienten, och resultatredovisningen av denna kliniska prövning väntas vid halvårsskiftet 2018.

RhoVac är ett bioteknikbolag som är verksam inom ett dynamiskt fält inom Life Science – immunonkologi. Det innebär att man aktiverar immunförsvaret på olika sätt för att identifiera och även att eliminera cancercellerna. Idag är de olika behandlingsformerna (kirurgi, strålning och/eller kemoterapi) av modertumörerna ganska effektiva, men patienterna dras med svåra biverkningar och med stora risker för återfall. Det är just med fokus på att förhindra återfall Bolaget har utvecklat läkemedelskandidaten RV001 med potential att förhindra eller begränsa spridning (metastasering) av cancer. Det var därför mycket glädjande, att RhoVac samt läkemedelskandidaten RV001 i slutet av april fick erkännandet från Europeiska kommissionen genom Horizon 2020-programmet för innovation, kvalitet och förståelse för patienters ouppfyllda behov för behandling.

Då RhoVac har som ambition att tidigast efter genomförd fas I/II-studie utlicensiera eller sälja hela, eller delar, av verksamheten så ökar fokus successivt på affärsutvecklingen. Det är därför mycket positivt, att årsstämman valt in Gunnar Gårdemyr som styrelseledamot. Gunnar Gårdemyr har en gedigen erfarenhet inom affärsutveckling – inte bara från stora internationella läkemedelsbolag utan även från mindre bioteknologibolag. Som ytterligare ett led i den offensiva satsningen på att stärka affärsutvecklingen anlitades Colpman Consulting Ltd under våren 2018.

Parallellt med affärsutvecklingen arbetar vi med att ytterligare öka värdet av RV001 projektet. Dels genom en uppföljning av den kliniska fas I/II-studien - där vi undersöker hur länge immunsvaret bevaras hos patienterna. Dels genom att påbörja förberedelserna av en kommande kliniskt fas IIb-studie. Här har vi en nära dialog med den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) under Scientific Advice-proceduren, för att säkerställa att de kommande kliniska studierna får optimal design både från en regulatorisk - och ur en klinisk synvinkel. Det är mot denna bakgrund RhoVac inbjuder till teckning av nya aktier i Företrädesemissionen.

Jag är väldigt stolt över de resultat vi har uppnått under de senaste två åren och jag gläder mig till att kunna försätta Bolagets utveckling mot det affärsmål vi har fastställt. Med dessa ord vill jag varmt välkomna såväl befintliga som nya aktieägare att följa med på vår resa.

Anders Ljungqvist
Verkställande direktör

Läs mer om erbjudandet här.


Konkurrensen hårdnar mellan banker och techjättar

Utbredd finansoro för techdominans

Annons

Annons

Annons