Annons

Annons

Fällande dom för Granqvist

UPPDATERAD Tidigare Vinge-juristen får villkorlig dom och dagsböter för grovt insiderbrott. Men flera åtalspunkter ogillas.

Den tidigare Vinge-juristen Christian Granqvist döms till villkorlig dom av Stockholms tingsrätt för insiderbrott i ett fall och grovt insiderbrott i ett annat fall.

Domstolen friar samtidigt Christian Granqvist på tre åtalspunkter.

Den enhälliga domen meddelades klockan 13.00 på fredagen.

Annons

Annons

Christian Granqvist döms för grovt insiderbrott i åtalspunkten som rör Orc Software. I det aktuella fallet ingick han i det team på Vinge som anlitats av EQT för att bistå i arbetet med att förbereda ett bud på bolaget. Den hemliga processen gick så långt att EQT den 23 augusti 2010 meddelade ett indikativt bud till Orcs styrelse.

Christian Granqvist fördes in i Vinges loggbok för projektet på eftermiddagen den 24 augusti. En dryg timme senare gör han sina första köp i Orc-aktien. Han köper aktier för totalt 4,3 miljoner kronor fram till och med oktober då EQT bestämmer sig för att inte gå vidare med budet.

Av vittnesförhör och e-postbevisning finner tingsrätten att Christian Granqvist har haft en betydande kunskap om händelserna i budprocessen.

"Som tingsrätten tidigare redogjort för har Christian Granqvists arbetsuppgifter vid offentliga uppköp knappast varit så okvalificerade och obetydliga som han själv velat göra gällande. Och just när det gäller denna åtalspunkt finns särskilda avtryck i bevisningen", skriver tingsrätten i domen.

"E-posten visar att Christian Granqvist i vart fall i början av september fått kännedom om att EQT planerade ett bud på aktierna i Orc. Ungefär en timme efter att han enligt loggboken den 24 augusti 2010 fick information om projektet började han köpa aktier i bolaget för att sedan fortsätta ända fram till mitten av oktober i samband med att EQT drog sig ur. Tingsrätten bedömer det mot denna bakgrund som praktiskt uteslutet att Christian Granqvist – på grund av sin egen analys av marknaden – skulle ha råkat börja köpa aktier i Orc den 24 augusti", skriver tingsrätten.

I åtalspunkten rörande Academedia tar tingsrätten fasta på att köp av aktier även här gjordes i direkt anslutning till att Christian Granqvist fått detaljerad information om budprocessen kring bolaget.

"Christian Granqvist har alltså ingått i ett team av jurister vid Vinge som biträtt målbolaget. Hans arbetsuppgifter vid Vinge i samband med offentliga uppköp kan inte ha varit så obetydliga som han uppgett. Enligt loggboken fick han detaljerad information om projektet Plato den 16 april 2010. Projektet avsåg Providence planerade bud på målbolaget. Han är vidare införd i loggboken för projektet Marvin den 19 april 2010. Det projektet gällde ett avsett konkurrerande bud. Det finns således konkreta omständigheter som tyder på att Christian Granqvist fick information om ett konkurrerande bud den 19 april 2010", skriver tingsrätten och sammanfattar:

"Enligt tingsrättens mening framstår det mot den angivna bakgrunden som fullständigt osannolikt Christian Granqvist skulle ha råkat köpa de aktuella aktierna vid just dessa tidpunkter utan ha fått kännedom om det konkurrerande bud som var avsett."

Christian Granqvist frias samtidigt för aktieaffärer i IBS, Biophausia och Elektronikgruppen. I dessa tre fall konstateras att insiderinformation fanns i Vinge-juristens "omedelbara närhet" men att han inte ingick i projektgrupperna och inte var registrerad i loggböckerna.

Åklagare Stig Åströms utredning kritiseras i domen då den inte ger svar på hur Granqvist i dessa fall har kommit över informationen om buden på bolagen.

"Samtidigt måste åklagaren – för en fällande dom – kunna visa att Christian Granqvist fått just sådan specifik information. Vid bedömningen måste tingsrätten ta i beaktande möjligheten att Christian Granqvist på sin arbetsplats lyckats dra vissa slutsatser kring bolagen även om han inte kommit över den specifika information som åklagaren gjort gällande", skriver tingsrätten.

"När det sedan gäller vilken konkret tillgång Christian Granqvist kan ha haft till insiderinformation är det otvivelaktigt en brist i utredningen att ingen av de personer som har arbetat med honom hörts som vittnen. Det finns således ingen person som hörts direkt om vilken information som Christian Granqvist kan ha fått om projekten."

"Annan slutsats kan knappast dras än att det inte finns någon person som kan lämna uppgifter om att konkret information av insiderkaraktär har lämnats till Christian Granqvist", sammanfattar tingsrätten.

Åtalspunkten gällande IBS är svagast enligt domen. Handelsmönstret är inte anmärkningsvärt i sig och i kombination med att förhållandena internt på Vinge inte är klarlagda ogillas åtalet.

"Det är t.ex. helt okänt för tingsrätten vilka möjligheter Christian Granqvist har haft att skaffa sig aktuell typ av insiderinformation på Vinge i de fall han inte ingått i projektgruppen", heter det i domen.

Aktieaffärerna i Biophausia och Elektronikgruppen är mer graverande för Granqvist då omfattande handel sker strax innan buden blir publika. I fallet Elektronikgruppen kallas köpagerandet som "extremt".

"Enbart det förhållandet att en jurist som arbetar med företagsförvärv på den advokatbyrå som biträder budgivaren på detta sätt köper aktier i målbolaget endast två dagar före ett planerat uppköpserbjudande är mycket graverande och besvärande i insiderhänseende", skriver tingsrätten.

Men även här faller alltså åtalet med motiveringen att det inte är klarlagt exakt hur Christian Granqvist har fått tillgång till insiderinformation.

Motiveringen är likartad i åtalspunkten gällande Biophausia:

"Trots att omständigheterna är mycket besvärande går det bara att spekulera i hur Christian Granqvist skulle ha kommit över sådan specifik information som åklagaren gjort gällande. Enligt tingsrättens mening kan det inte anses ställt bortom rimligt tvivel att Christian Granqvist handlat aktierna i BioPhausia med den information som åklagaren gjort gällande. Åtalet i denna del kan alltså inte bifallas."

Åklagarsidan ansåg under förhandlingarna att fängelsestraff är påkallat vilket tingsrätten anser kan vara motiverat. För grovt insiderbrott är fåföljden minst sex månaders fängelse.

Domstolen tar dock fasta på ett antal förmildrande omständigheter, bland annat att Christian Granqvist avskedats från Vinge, suttit häktad under flera veckors tid och att domen antas få konsekvenser för hans fortsatta yrkesverksamhet.

"Sammantaget anser tingsrätten att omständigheterna är sådana att påföljden kan stanna vid en villkorlig dom förenad med ett maximalt bötesstraff. Vid bedömningen av dagsbotens storlek tar tingsrätten hänsyn till att Christian Granqvist i princip ända fram till huvudförhandlingen haft heltidsanställning som tingsnotarie", skriver tingsrätten.

Bötesbeloppet sätts till totalt 30.000 kronor. Han ska också betala kostnader för sitt försvar med 65.819 kronor.

Henrik Olsson Lilja beviljas totalt 526.552 kronor i ersättning för sitt arbete som försvarsadvokat.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons