Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

ngmkurser473.jpg
Börskurser för aktier i bolag som är noterade på NGM-börsen.
Foto: www.ngm.se

Misstänkt investerarfiffel
på NGM-börsen

Den alternativa aktie- och derivatbörsen NGM rapporterar om två fall av misstänkta oegentligheter från investerarnas sida under tredje kvartalet.

Och bokföringsfiffel hos börsbolagen
NGM-börsen skriver även i sin övervakningsrapport om flera ärenden där bolaget utrett NGM-noterade bolags resultatrapporter.

Så här står det i rapporten:

”Inom redovisningstillsynen har fyra granskningar slutförts under kvartalet rörande halvårsrapporter för år 2012.

I ett av dessa fall avslutades granskningen med att en anmärkning riktades mot bolaget. Fallet rörde ett bolag som erhöll en anmärkning på grund av inkonsekvent redovisning av kassaflöden rörande emissioner, emissionskostnader och förändringar i konvertibelt förlagslån.

Då bolaget genomfört emissioner av inte oväsentlig storlek under de perioder rapporten täckte ansågs bristen kunna påverka en investerares bild av bolaget. Beslutet finns att läsa i anonymiserad form på NGM-börsens hemsida www.ngm.se under fliken 'Regelbunden finansiell information'.

I ett fall avslutades granskningen med påpekanden från NGM-börsen. Detta eftersom rapporten innehållit avvikelser från reglerna men där dessa bestått i mindre formfel som inte haft någon väsentlig påverkan på bilden av bolaget eller på värderingen av de noterade instrumenten.

En granskning avslutades utan åtgärd då inga iakttagelser påträffats.

Ett bolag ansökte om konkurs och avnoterades innan dess att granskningen hann slutföras.

För det bolag som erhöll en anmärkning har NGM-börsen beslutat att även inkludera bolagets Q3-rapport i redovisningsgranskningen. För resterande bolag har granskningen för år 2012 avslutats.”
Det framgår av börsens ”övervakningsrapport” för kvartalet. Enligt rapporten står det följande:

”Under perioden har två (2) ärenden anmälts till Finansinspektionen i enlighet med börsens lagstadgade rapporteringsplikt avseende misstänkta fall av marknadsmissbruk. Ett ärende avsåg misstänkt olaglig insiderhandel och ett ärende avsåg misstänkt otillbörlig marknadspåverkan.”

Realtid.se får tag på Markus Ramström som är chef för NGM-börsens avdelning för marknadsövervakning.

– Vi ger inga kommentarer till detta mer än att vi skriver att vi har anmält de här ärendena och att det gäller misstänkt insiderhandel samt otillbörlig marknadspåverkan. Det är precis som Stockholmsbörsen (Nasdaq-OMX) brukar skriva i sina månadsrapporter, men även de berättar inte mer än hur många ärenden det gäller och i vilka kategorier, säger han.

– Sedan får ekobrottsmyndigheten och finansinspektionen om de så önskar kommentera mer om vad som händer med de här ärendena och om de i nästa steg leder till åtal och fällande domar. Vi initierar ärendena genom att rapportera dem, men det är inte vi som arbetar med den fortsatta utredningen av ärendena. Däremot kan vi vara med och vittna om ärendena om det behövs.

Ramström vill exempelvis inte säga vilka börsbolag på NGM-börsen som de två rapporterade fallen under kvartalet gäller.

– Nej, det kommenterar vi aldrig. Det skulle bryta sekretessen för ärendena. Det är inte offentlig information, men det kanske blir det om ärendena kommer upp i domstolen. Då kan det bli uppenbart vilka börsbolag och personer som varit involverade.

Med ”otillbörlig marknadspåverkan” avses enligt Ramström generellt att någon förfarit på ett sätt som innebär att otillbörligen påverka börskurser och därigenom vilseleda övriga aktieinvesterare på marknaden.

Ett vanligt förekommande exempel på det är enligt Ramström en person som har två olika aktiedepåer hos två olika aktiemäklare varav en kan vara en kapitalförsäkring och en annan en vanlig aktiedepå, och att depåinnehavaren sedan handlar med någon illikvid aktie med sig själv mellan de egna depåerna.

I och med att vinster är skattefria i en kapitalförsäkringsdepå kan innehavaren då göra affärer med sig själv så att vinster hamnar i kapitalförsäkringsdepån och förluster på den vanliga depån. Förlusterna kan sedan användas för förlustavdrag i skattedeklarationen.

– Det blir ett skattearbitrage, säger Ramström.

Men det är inte tillåtet.

– Man får inte ”driva” börskurser genom egenhandel i illikvida aktier. Det är ett typexempel på när någon vilseleder med utvecklingen av börskursen och/eller aktieomsättningen i en aktie.

Många större internetbaserade aktiemäklarfirmor har egna kontroller för att hindra kunderna från att själva handla aktier mellan två egna depåer hos samma firma. Den kontrollfunktionen kan då kringgås om man har sina aktiedepåer hos olika banker eller mäklarfirmor. Men då kan man istället ”fastna” vid kontroller av misstänkta handelsmönster.

– För att man ska kunna få ut någon effekt av ett sådant här skattearbitrage-upplägg måste man få till en kursuppgång i kapitalförsäkrings-depån och en förlust i den vanliga aktiedepån, och det syns i systemet om det blir så. Då kan man lägga ihop informationen och kolla vem som äger en viss depå. Ett antal personer har blivit dömda på det sättet.

Han hänvisar till ekobrottsmyndigheten för statistik över fällande domar i sådana här fall.

Vad gäller ärenden om misstänkt insiderhandel kan NGM inte veta säkert att det verkligen avser otillåten insiderhandel.

– Men om ett instrument (aktie eller derivat) rör sig innan en kurspåverkande nyhet så kan det vara något att titta närmare på.

Om det exempelvis kommer en kurspåverkande nyhet (bra eller dålig) om ett börsbolag och börskursen därefter ändrar sig väldigt snabbt, verkar det inte ha förekommit någon insiderhandel.

– Men om börskursen rör sig innan nyheten kommer kan det kanske finnas skäl att titta extra på vem som har handlat den aktuella aktien.

I sådana fall har NGM en ”låg misstankegrad” för att göra en anmälan (det vill säga att det inte krävs särskilt mycket för att en anmälan ska göras) och sedan är det ekobrottsmyndigheten och finansinspektionen som får utreda ärendet vidare.

NGM har tidigare inrapporterat en rad ärenden med misstänkt insiderhandel men ändå är det i slutändan inte särskilt många som har blivit fällda sedan Ramström började jobba på NGM:s övervakningsavdelning år 2009. Innan dess förekom det ett fall med bolaget Binär i Trollhättan AB där det gjordes insiderhandel vilket folk blev fällda för. Men det är ekobrottsmyndigheten som har bättre koll på sådant. Det är de som driver ärendena och vet hur de har gått. Sedan kan man få tag på själva domar via domstolarna.

Om man ser på hela perioden hittills i år med de nio första månaderna har NGM haft totalt fyra fall med misstänkta oegentligheter såsom otillbörlig kurspåverkan eller insiderbrott, varav tre ärenden avseende misstänkt insiderbrott och ett ärende med misstänkt otillbörlig marknadspåverkan.

Det kan jämföras med att det under 2011 var tolv ärenden totalt varav åtta med misstänkt otillbörlig marknadspåverkan och fyra ärenden med misstänkt insiderhandel.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


I dagsläget handlas det 35 aktier på NGM-börsen som dock är mest inriktad på handel i derivatinstrument. Börsen har 6.000-6.500 olika sådana instrument som det handlas i. De två fall av oegentligheter under tredje kvartalet kan avse både aktier och derivatinstrument.

De derivatinstrument som handlas mest via NGM är så kallade bull- eller bear-certifikat samt så kallade mini-futures. Tidigare var det mycket handel med så kallade warranter, men den handeln har fallit en del på sistone.

Minifutures är en annan sorts derivat kopplad till något index eller någon aktie med en så kallad ”knock out-nivå” så att derivatinstrumentet upphör om indexet eller den underliggande aktien når en viss nivå. Det gör att instrumentets prisvariationer är närmare kopplat till det underliggande indexet eller den underliggande aktien. Instrumentet blir inte lika känsligt för volatiliteten i den underliggande tillgången. Det finns inte längre någon ”implicit” volatilitet i priset för derivatet. Det gör prissättningen av derivatet mer ”transparent”. NGM har en särskild utbildningsavdelning på hemsidan NDX.se kallad NDX Education.

Även om de olika derivaten handlas via NGM-börsen så är det inte börsen som ger ut instrumenten utan det görs av stora banker som Commerzbank, RBS och BNP-Paribas. Sedan handlas instrumenten via NGX handelssystem. NGM är störst i Sverige på handel med denna typ av derivatinstrument med en marknadsandel kring 70 procent.

Sedan år 2008 är det Stuttgart-börsen i Tyskland som äger NGM och har folk i NGM:s styrelse. Stuttgart-börsen har också inriktning på handel med derivatinstrument och har cirka 350.000 sådana instrument som handlas där, medan konkurrenten Frankfurtbörsen har mest handel med vanliga aktier.

Binär i Trollhättan AB var ett bolag som var noterat på den så kallade ”SBI-listan” som senare blev NGM-börsen.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: