Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

SIKTAR PÅ VINSTMARGINALER ÖVER 15 PROCENT
catella473.jpg
Catellas vd Johan Ericsson.
Foto: Catella

Så ska Catella
höja lönsamheten

Enligt förra veckans rapport från finanskoncernen Catella tjänar bolaget inga pengar. Men vd Johan Ericssons har ett recept för att få fart på verksamheten.

Detta är Catella
Detta är Catella
• Affärsområde Corporate finance: Erbjuder främst finansiell rådgivning kring köp och försäljningar av fastigheter. Drygt 200 personer anställda och intäkter på 400-500 miljoner kronor det senaste året.

• Affärsområde Kapitalförvaltning: Förvaltar ett kapital på cirka 40 miljarder kronor åt utomstående kunder. Drygt 200 personer anställda (inklusive Banque Invik) och intäkter på över 500 miljoner kronor det senaste året.

• Banque Invik: En liten bank i Luxemburg med cirka 100 personer anställda. Skulle säljas men ska nu behållas och infogas i affärsområde Kapitalförvaltning.

• En portfölj av bolånefordringar bokförda till drygt 200 miljoner kronor.

• Skattemässiga förlustavdrag på över 700 miljoner kronor.

Hela Catella är värt cirka 400 miljoner kronor på börsen vid nuvarande börskurs 5 kronor.

Catellas lönsamhet är skral i dagsläget, men om bolaget kan komma i närheten av målet att nå en vinstmarginal på över 15 procent för huvudområdena Corporate finance och Kapitalförvaltning, verkar aktien billig.

Samtidigt höjs risknivån i Catella-aktien av att bolaget är beroende av utvecklingen på finansmarknaderna och fastighetsmarknaden.
Catellas rapport för andra kvartalet visar på ett nettoresultat på -3 miljoner kronor.

Affärsområdet Corporate finance (finansiell rådgivning främst kring fastighetsaffärer) backade 1 miljon medan Catella redovisade ett nollresultat inom kapitalförvaltningen.

Hur kommer det sig att Catella inte tjänar några pengar under kvartalet?
– För det första kan man säga att vårt resultat före skatt för första halvåret 2012 låg på samma nivå som för samma period 2011, det vill säga en vinst på 7 miljoner kronor. Sedan är det naturligtvis alldeles för lågt, och vi har ambitionen att göra väldigt mycket mer - eller åtminstone att göra mera än vi gör idag, säger Catellas vd Johan Ericsson till Realtid.se

Ericsson räknar upp flera faktorer som förklaring till Catellas nuvarande låga resultatnivå.

Eftersom affärsområdet Corporate finance främst är finansiell rådgivare i samband med köp och försäljningar av fastigheter, har den verksamheten drabbats negativt av att det varit få fastighetsaffärer under perioden.

– Men då ska man veta att det andra halvåret säsongsmässigt alltid är starkare än det första halvåret för vår corporate finance-sida.

Affärsområdet Kapitalförvaltning har drabbats negativt av att börsen inte utvecklats lika starkt under andra kvartalet. Det har lett till lägre resultatbaserade arvoden för den verksamheten.

Själv anser Ericsson att den stora händelsen under det andra kvartalet är Catellas beslut att ej fullfölja utförsäljningen av sin Luxemburg-baserade bank Banque Invik, och istället integrera den med övriga Catella och byta namn på banken till Catella Bank.

– Detta utgör viktiga beslut under kvartalet som kommer att förändra Catella framgent. Det kommer att påverka vårt kunderbjudande, stärka vår lönsamhet och skapa större aktieägarvärde.

Inom corporate finance kan banken skapa ett bredare erbjudande i samband med fastighetsaffärer, genom att tillhandahålla utlåning till fastighetsköpare.

Bankens utlåning kan delvis finansieras billigt med inlåning. Sådan inlåning finns redan i ganska stor omfattning.

– Vid halvårsskiftet uppgick bankens likviditet till nästan 2 miljarder kronor, säger Ericsson.

För att integrera Banque Invik i det övriga Catella räknar bolaget med en del engångskostnader under det andra halvåret. Engångskostnaderna väntas uppgå till 25 miljoner kronor vilket beror på en förtida uppsägning av ett hyreskontrakt för bankens lokaler i Luxemburg.

– Tanken är att vi ska spara kostnader, och en väsentlig kostnadspost för banken är dess lokalkostnader i Luxemburg. Där har banken för länge sedan ingått ett hyresavtal där det återstår en bindningstid på fem år, och nu avser vi gå ur det kontraktet, säger Ericsson.

Det kommer enligt honom leda till att banken får en kostnadsnivå som ligger 10 miljoner kronor lägre i årstakt.

Som jämförelse hade bankverksamheten i Luxemburg ett nettoresultat på 4 miljoner kronor under första kvartalet 2012 och 2 miljoner kronor under det andra.

Vad gäller kapitalförvaltningens skrala resultat har Catella även i tidigare kvartalsrapporter nämnt affärsområdets upplägg med resultatbaserade arvoden som orsak till dess dåliga resultat. Men enligt Ericsson finns inga planer på någon förändring av affärsmodellen.

– Det finns ett värde i att ha resultatbaserade arvoden, för då får vi betalt då vi verkligen presterar. Det skapar en ”win/win-situation” med de kunder vi arbetar med.

Innebär det inte bara att ni får stora intäkter när börsen går upp och sämre intäkter när börsen går ner?
– Förhoppningsvis innebär det också att vi får ersättning utifrån vår egen prestation.

Hur har Catellas fonder utvecklats jämfört med börsindex?
– Vi har aktiefonder, räntefonder och hedgefonder, och de utvecklas förhoppningsvis bra. Flera av fonderna ligger bättre till än motsvarande jämförelseindex.

Utöver sina huvudverksamheter äger Catella en låneportfölj bokförd till drygt 200 miljoner kronor, vilket kan jämföras med att Catella totalt är värt drygt 400 miljoner kronor på börsen vid nuvarande börskurs kring 5 kronor.

Under andra kvartalet sålde Catella av en del av låneportföljen för 35 miljoner kronor motsvarande bokfört värde.

– I övrigt bevakar vi portföljen noga och gör avyttringar då vi kan till fördelaktiga villkor, säger Ericsson.

Låneportföljen omfattar främst bolån till låntagare i länder som Tyskland, Spanien och Portugal

– Den består av ett stort antal delportföljer av olika karaktär, och hittills har vi inte haft några problem med de kassaflöden portföljen har genererat jämfört med våra prognoser. Hittills har vi försvarat eller väl mött prognoserna för lånestocken.

Låneportföljens värde på drygt 200 miljoner kronor baseras på prognostiserade kassaflöden diskonterade till så höga räntesatser som 8,5-15 procent beroende på låntyp. År 2011 gjorde Catella dock en nedskrivning av låneportföljens bokförda värde med drygt 30 miljoner kronor.

– Det berodde på den statsfinansiella situationen i Spanien och Portugal. Därför valde vi att göra en försiktigare bedömning vid värderingen av låneportföljen.

Dessutom avser hela låneportföljen fordringar i euro. Det gör att en nedgång för euron innebär en direkt motsvarande minskning av låneportföljens värde mätt i kronor för svenska aktieägare i Catella.

Så därigenom drabbas Catella fullt ut av en euronedgång?
– Det är korrekt, säger Ericsson.

Enligt Ericsson är Catella som helhet i hög grad beroende av eurokursen mot kronan, eftersom corporate finance-verksamheten till stor del är verksam i Europa och erhåller sina intäkter i euro. En fallande euro minskar alltså värdet i kronor av den verksamhetens intäkter och resultat.

Dock har den verksamheten även sina kostnader för exempelvis personal i euro, vilket dämpar euroberoendet.

Catella har som mål att huvudverksamheterna Corporate finance och Kapitalförvaltning båda ska ha en vinstmarginal (resultat före skatt delat med intäkter) över tid om 15 procent.

Corporate finance-verksamheten hade en vinstmarginal på -7 procent för första kvartalet 2012 och -1 procent för det andra, medan Kapitalförvaltning hade en vinstmarginal på 11 procent under första kvartalet och 2 procent under det andra.

Enligt Ericsson bör man dock göra utvärderingen över den senaste tolvmånadersperioden.

– Eftersom det finansiella målet är 15 procents marginal ”över tid” så blir det enligt Ericsson lite snedvridet och kortsiktigt att bara se på ett enskilt kvartal.

Ericsson uppger att Catella jobbar på att höja vinstmarginalerna för sina affärsområden till målnivån.

Han vill inte avslöja när målnivån ska ha nåtts men uppger att det finns en inofficiell tidplan för det.

– Det är klart att vi har mål för att förändra och förbättra våra verksamheter, men vi har inte offentliggjort för utomstående någon tidpunkt för när marginalmålen ska nås.

Hur ska ni göra för att höja vinstmarginalerna till målnivån för era affärsområden?
– Till att börja med så redovisar vi i våra resultatrapporter utvecklingen för de senaste fem åren och hur det har gått de senaste tolv månaderna. Då får man en bakgrund kring hur det har gått historiskt.

– Sedan krävs det att vi vidtar åtgärder för att förbättra våra verksamheter. Det handlar om effektiviseringar, besparingar, aktivering av potentialen i Banque Invik, och att förbättra vårt kunderbjudande med stöd av banken.

För att få upp vinstmarginalen i corporate finance-verksamheten krävs dessutom enligt Ericsson att det blir bättre fart på antalet köp och försäljningar av fastigheter på fastighetsmarknaden.

– Och det har i sin tur mycket att göra med möjligheterna för fastighetsköpare att kunna finansiera fastighetsköp.

Där är Catellas strategi att i ökad utsträckning kunna erbjuda fastighetsköpare finansieringsmöjligheter för att på så vis gynna Catellas corporate finance-verksamhet med rådgivning kring fastighetsaffärer. Sedan tidigare har obligationsinriktade Nordic Fixed Income startats under Catellas paraply, nu ska även andra typer av finansiering erbjudas.

– Vår strategi är att banken ska kunna utgöra ett stöd för corporate finance-verksamheten, genom att erbjuda finansieringsmöjligheter relaterade till transaktionsrörelsen.

Det ska ske genom att arbeta med olika typer av korta krediter till fastighetsköpare i anslutning till rådgivningen inom corporate finance-verksamheten.

– Det möjliggörs av att vi nu valt att behålla Banque Invik och inte sälja ut banken som vi avsåg tidigare.

En ytterligare tillgång i Catella är bolagets skattemässiga förlustavdrag på över 700 miljoner kronor.

De kan kvittas mot framtida vinster i Catellas svenska verksamheter, så att Catella ej kommer att behöva betala skatt i Sverige förrän bolaget har genererat vinster på mer än 700 miljoner kronor från och med idag. Några planer på att sälja av förlustavdragen till någon utomstående part, finns inte.

Som helhet förutspår han inte några större förändringar av Catellas nuvarande struktur såsom en utförsäljning av kapitalförvaltningen.

– Kapitalförvaltningen förvaltar 40 miljarder kronor. Det är en viktig verksamhet för Catella som helhet, och ger oss en annan kontinuitet och stabilitet i intäkterna än corporate finance-verksamheten som är väldigt marknadsexponerad. En välskött kapitalförvaltning ger Catella en bättre stabilitet än vi annars skulle ha haft.

Du anser alltså att det är en bra kombination att ha corporate finance-verksamheten och kapitalförvaltningen i samma konstellation?
– Ja, det blir en bra kombination.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: