Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Ökad förlust för Carnegie

Aktiemäklarfirmans intäkter och resultat försämrades rejält under andra kvartalet 2012, och nu ligger fokus på att fortsätta skära kostnader.

thomaseriksson200.jpg
Thomas Eriksson har tillträtt som vd för Carnegie från 15 augusti 2012. Han fyller 49 år i år och har yrkesbakgrund från kapitalförvaltning på Alfred Berg, Nordea, SEB och senast Swedbank.
Foto: Carnegie
Försenad ägarförändring
I våras framkom att Bure ska sälja sin ägarandel i Carnegie till Altor.

När den affären offentliggjordes uppgav Altor att den skulle slutföras under andra kvartalet 2012, men det har försenats av praktiska skäl såsom semestrar.

Carnegie självt skriver nu i sin halvårsrapport för 2012 att ägarförändringen väntas vara genomförd under tredje kvartalet 2012.

Så här skriver Carnegie i rapporten:

”Bure säljer sitt innehav i Carnegie Holding

I maj 2012 träffade Bure Equity en överenskommelse om att sälja samtliga sina aktier i Carnegie Holding till Altor Fund III.

I februari 2009 förvärvade Bure Equity tillsammans med Altor Fund III aktierna i dåvarande Carnegie Investment Bank av Riksgälden.

Transaktionen förutsätter att sedvanliga myndighetstillstånd erhålls och beräknas kunna slutföras under tredje kvartalet 2012.

Efter transaktionen kommer ägarfördelningen att vara enligt följande:

• Altor Fund III 68 procent
• medarbetare i Carnegie 22 procent
• Carhold Holding AB (Öresund/Creades) 10 procent”
Börsintroduktion?
Carnegie-ägaren Altors företrädare Fredrik Strömholm har indikerat i Realtid.se:s magasin Industrirapport att en börsintroduktion av Carnegie kan bli aktuell framöver.

I magasinet fick han frågan om Carnegie återigen kan komma att bli ett börsbolag.

Så här svarade Strömholm:

– Jag skulle säga att det är lite för tidigt att svara på, men inte före år 2014 i varje fall.

– Vi arbetar för att alla våra portföljbolag kvalitetsmässigt ska kunna gå till börsen. Men där värdesätts tillväxt och ökande marknadsandelar, och vi behöver ett tag till på oss för att visa vad vi kan göra med vår nya struktur.

– Du kan ha kvar Carnegie i privat ägo länge än, men det finns vissa aspekter som gör att det kan vara lättare att gå till börsen, exempelvis om du vill erbjuda de anställda en likviditet i aktien mer kontinuerligt.
Det framgår av Carnegies resultatrapport för andra kvartalet 2012.

Enligt rapporten uppgick firmans intäkter till drygt 400 miljoner kronor under kvartalet, vilket var en minskning med 25 procent jämfört med samma kvartal 2011.

Resultatet (före jämförelsestörande poster) sjönk ihop till drygt 10 miljoner kronor vilket var en minskning med 80 procent.

Därutöver har resultatet belastats med jämförelsestörande poster på -44 miljoner kronor som har med det pågående kostnadsbesparingsprogrammet att göra.

Totalt sett uppgick Carnegies resultat till en förlust på över 50 miljoner kronor under det andra kvartalet 2012, jämfört med en vinst på nästan lika mycket under samma kvartal 2011.

Förlusten tärde på Carnegies egna kapital så att det sjönk från knappt 2,2 miljarder kronor i slutet av det första kvartalet 2012 till knappt 2,1 miljarder kronor i slutet av det andra kvartalet.

Under första kvartalet 2012 uppgick Carnegies totala resultat till -30 miljoner kronor, så förlusten har alltså vuxit under det andra kvartalet.

Thomas Eriksson från Swedbank har tillträtt som ny vd för Carnegie från augusti, men i resultatrapporten är det föregående vd Pia Marions som kommenterar utvecklingen.

”Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen i Europa och USA har fortsatt att dominera de finansiella marknaderna. Efter en stark inledning på året sjönk börsindex världen över under andra kvartalet, vilket minskat aktiviteten hos såväl privatpersoner som institutionella investerare”, skriver hon i rapporten.

I ett avsnitt om marknadsutvecklingen skriver Carnegie att de nordiska börserna påverkades negativt av den allmänna marknadsturbulens som drabbade Europa under andra kvartalet 2012.

”Som en konsekvens har investerare blivit mindre aktiva och företagen är mer avvaktande till strukturaffärer.”

Det uppges ha lett till färre företagsköp, minskad aktiehandel, och dessutom har kapitalförvaltningen drabbats av fallande tillgångsvärden.

Enligt Marions har Carnegie ändå lyckats väl efter omständigheterna, och har ökat sina marknadsandelar på flera områden. Rapporten nämner att Carnegie ligger bra till vad gäller exempelvis fondförvaltning och corporate finance-uppdrag. Bland de corporate finance-affärer som Carnegie genomfört under perioden finns exempelvis avseende Eniro, Hemsö, Carlsberg, Thrane & Thrane, Kirkbi, EQT, Kinnevik och TDC.

Men som nämnt kollapsade resultatet, och som Marions beskriver det fokuserar Carnegie nu på kostnadssänkningar, kvalificerad rådgivning åt kunderna och sparandeområdet.

Carnegie har under 2012 sänkt kostnaderna med 250 miljoner kronor i årstakt och med fortsatta kostnadssänkningar är målet att komma ner till fasta rörelsekostnader på 1,3 miljarder kronor per år.

Det innebär en sänkning från 1,7 miljarder kronor 2011, det vill säga med 400 miljoner kronor i årstakt.

”Vi kommer att fortsätta att anpassa verksamheten för ett öka effektiviteten och samordningen inom koncernen. Vi har en stor potential att sänka kostnaderna samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för tillväxt, inte minst inom sparandeområdet. Effekter av redan genomförda besparingsaktiviteter syns delvis i resultatet för första halvåret men en stor del av besparingarna kommer att få genomslag först under andra halvåret 2012 och helåret 2013”, skriver Marions i rapporten.

Carnegie hade cirka 760 personer anställda i slutet av 2011 och det har nu sänkts till drygt 710 personer vid halvårsskiftet 2012.

Vad gäller fokuseringen på kvalificerad rådgivning påpekar Marions att behovet av en sådan inriktning är som störst ”under perioder med osäkerhet”.

Hon framhåller även vad gäller rådgivningen att Carnegie har en fördel av att vara en oberoende aktör som alltid har ”kundens bästa i främsta rummet”.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Carnegie har tre affärsområden; Investment banking & securities, Private banking & structured finance, samt fonder.

Investment banking & securities avser värdepappershandel, analys och corporate finance-uppdrag (såsom att agera rådgivare åt företag som vill göra börsintroduktioner, kapitalanskaffningar eller uppköp).

Private banking & structured finance avser kapitalförvaltning åt både rika privatpersoner, institutioner, företag och stiftelser.

Carnegie anger intäktsutvecklingen per affärsområde för första halvåret 2012, och där framgår att Investment banking & securities svarade för drygt 50 procent av Carnegies totala intäkter, Private banking & structured finance för knappt 40 procent och fonderna för knappt 10 procent.

Alla affärsområdena minskade intäkterna under perioden. Investment banking & securities visade en intäktsminskning med 16 procent, Private banking & structured finance med 15 procent och fonderna med 11 procent.

Inom Investment banking & securities uppges intäktsminskningen bero på ”avvecklad verksamhet” och lägre mäkleriintäkter från värdepappershandeln (courtageintäkter). Affärsområdets corporate finance-verksamhet visade dock ökade intäkter vad gäller finansiell rådgivning i samband med företagsköp.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: