Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

FI:

De nya revisionsreglerna ska omfatta fler finansbolag

Ökade kostnader för finansiella företag måste ställas mot att en väl fungerande revision ökar chanserna att undvika de allvarliga konsekvenserna av ett fallissemang, enligt FI.

Finansdepartementet har presenterat en rad skärpta regler för revisorer i finansiella företag. Syftet är att öka förtroendet för revisionen i bolagen. FI är positivt inställd till promemorian men vill utöka kretsen av finansiella företag som ska omfattas av förslagen.

FI hänvisar till erfarenheter av brister i revisionen av finansiella företag under finanskrisen 2008/2009 och menar att myndigheten därför ställer sig positiv till en förstärkning av revsionen av de företag som stor under myndighetens tillsyn.

”Finansinspektionen delar också den i promemorian framförda uppfattningen att åtgärder som syftar till att revisorns oberoende ställning stärks är värdefull och av stor betydelse för företagets, intressenternas och allmänhetens förtroende för revision”.

FI konstaterar dock att förslaget inte innefattar alla företag under myndighetens tillsyn.

FI poängterar att även börs- och clearingverksamhet för det finansiella systemt är företag som bör omfattas. Även fondbolag, betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar bör omfattas av den föreslagna regleringen.

Ett av förslagen är krav på rotation vart sjunde år av ansvarig revisor i börsbolag kan utökas till att även omfatta revisorer i finansiella företag. Detta är något som FI ställer sig bakom.

FI stödjer även förslaget om ett revisionsutskott. Myndigheten framhåller att det är värdefullt att revisorn har en skyldighet att rapportera till revisionsutskottet om viktiga omständigheter som framkommit vid revisionen, bland annat brister i bolagets interna kontroll av den finansiella rapporteringen.

”Enligt Finansinspektionens bedömning behöver övervägas dels om det är lämpligt att genom ett bemyndigande ge Finansinspektionen möjlighet att genom bindande föreskrifter precisera vilka krav som ska ställas på oberoende och särskild kompetens, dels om möjligheterna att ingripa mot överträdelser mot de nya reglerna är lämpligt utformade”.

FI anser även att ett krav på styrelsebeslut vid anlitande av revisorn för andra tjänster än revisionstjänster är ett bra föslag. Revisorn bör även informera och rådgöra med revisionsutskottet om eventuella hot mot revisorns oberoende.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Samma regler bör gälla små finansiella företag eftersom frågan om en revisors oberoende kan uppkomma i alla företag, oavsett storlek, står det i departementspromemorian. Detta håller FI med om.

Ett av förslagens konsekvenser som tas upp i promemorian är ökade kostnader för de finansiella företagen.

”Mot detta måste ställas de allvarliga konsekvenserna av ett fallissemang och de ökade chanserna att undvika ett sådant med en väl fungerande revision”, skriver FI.

Bestämmelserna har föreslagit träda i kraft den 1 november 2012.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: